නවතම පුවත්

නිදහස් අධ්‍යාපන අවස්ථා පුළුල් කරමින් සෞඛ්‍ය සම්පන්න නිරෝගි සිසු පරපුරක් බිහිකර ගැනීමේ අරමුණ ඇතිව වත්මන් රජය ඉතිහාසයේ...
 අවුරුදු දෙසීයකට අධික ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන ගාල්ල බොනවිස්ටා විද්‍යාලයය හා තවත් විදුහල් තුනක් ජාතික පාසල් බවට පත්...
විනාශ වී ගිය ආර්ථිකයක්, පිරිහී ගිය සදාචාරයක් සහිත රටක් භාරගනිමින් ගත වූ වසර කිහිපය තුළ උපරිම වේගයෙන් වැඩ කළ බවත්, ඒ...

දැක්ම සහ මෙහෙවර

"තරුණ කමට හඬක් " - "තරුණ හඬට රටක් "


“හඬක් ඇති තාරුණ්‍යයට හඬ නගන්න
අවස්ථාවක් දීමත් අනාගතය වෙනුවෙන් හඬ නගන
තාරුණ්‍යයට ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගතය භාර දීමත් මගේ දේශපාලන දර්ශනයයි.

වීඩියෝ රඟහල

ශ්‍රව්‍ය රඟහල

Search